Lite mer om föreningen

När efterfrågan efter fritidsfiske ökade, bildade Norrköpings kommun och ett antal större vattenägare, Glans fiskeriförening och upplät sina vatten till att mot fiskekort låta allmänheten fiska i delar av Glan. 

Efterhand inleddes ett resonemang om att göra hela Glan tillgänglig för sportfiske och efter en omfattande förrättning antog delägarna stadgarna för bildandet av ett fiskevårdsområde i Glan den 17 maj 1989. 

En ganska lång tid därefter inriktades styrelsens arbete mot att utarbeta underlag för bestämmelser kring fiskekort, att upprätta avtal med försäljningsställen, att rekrytera och utbilda fisketillsynsmän, att markera gränser och fredade områden samt att plantera in sättål för de bidrag som kunde erhållas från vattendomar och Fiskeriverket. 

Fiskebestämmelserna styrdes då och fram till mitten av 1990-talet av beslut hos Länsstyrelsen. I samband med besluten om fritt sportfiske för allmänheten i kustnära områden och i landets fem största insjöar lades ansvaret för övrigt insjöfiske över på vattenägare och fiskevårdsområden. 

För Glans fiskevårdsområde innebar det att vi fortsatte som tidigare. 

Föreningens stadgar

§1 NAMN
Föreningens namn är Glans fiskevårdsområdesförening 

§2 OMFATTNING
Föreningen förvaltar fisket i Glans fiskevårdsområde i Norrköpings och Finspångs kommuner, Östergötlands län. 
Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i följande vatten och som redovisas på upprättad karta: Sjön Glan där begränsningen vid Ljusfors utgöres av Orga kvarndamm och vid Fiskeby sker avgränsningen vid Fiskeby kraftstation i Risinge, Vånga, Kullerstads registerområden i Finspångs kommun och Borg samt Östra Eneby församlingar i Norrköpings stadsregisterområde. Se karta, aktbil KA med tillhörande detaljkartor 1-5. 
Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området. 

§3 SYFTE
Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.
 
§4 MEDLEM
Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de övriga brukare m.fl. som avses i 3§ andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden. 

§5 REGLER FÖR FISKET
Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt som fiskestämman beslutar. 
Efter beslut på fiskestämman får medlem fiska med handredskap även inom andra delar av fiskevårdsområdet på det sätt som stämman beslutar. 

§6  
Föreningen skall upplåta den del av fiske inom fiskevårdsområdet som inte är utarrenderat enligt alt II igenom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 8§ lagen om fiskevårdsområden. Upplåtelsen avser endast handredskapsfiske. Kräftfiske ingår ej i upplåtelsen. De närmare villkoren för försäljningen beslutas årligen på ordinarie fiskestämma. Övrig upplåtelse sker genom fiskerättsägaren försorg. Fiskerättsägarens upplåtelse, såvitt gäller förhållanden av mer stadigvarande betydelse, bör vara skriftlig och skall meddelas till styrelsen innan den träder i kraft. 
Inget fiske får bedrivas inom nedanstående områden: 
a) Det område vid länsväg 215 inom vilket länsstyrelsen utfärdat fiskeförbud (se detaljkarta 1). 
b) Fiskeby kraftstations riskområde. Det åligger företrädare för fiskevårdsområdesföreningen å ena sidan och företrädare för kraftstationen å andra sidan att definiera riskområdet och sätta upp erforderliga skyltar (se detaljkarta 2). 
c) Stg 2464 här råder även förbud att vistas inom vattenområdet. Stg 6567AN här gäller även landstigningsförbud på Stora och Lilla Grönholmarna (se detaljkarta 3). 
Föreningen kan besluta att arrendera ut hela eller del av handredskapsfiske. Sådant beslut får inte strida mot 8§ lagen om fiskevårdsområden. Avtal om arrende skall upprättas skriftligen. De närmare villkoren för arrendet skall beslutas på ordinarie fiskestämma. 

§7 UTTAXERING MM
Fiskestämman kan besluta om uttaxering från medlemmarna för föreningens verksamhet. Det sammanlagda beloppet för sådan uttaxering får inte överstiga 500 kr per år och procentandel i fiskevårdsområde. Detta belopp får höjas i proportion till ändringar i konsumentprisindex. 
Bidragsskyldigheten vid uttaxering fördelas mellan medlemmarna enligt fiskerättsförterckningen. 

§8
Medlem som bedriver fiske skall inneha fiskerättsbevis i enlighet med vad fiskestämman beslutar. 

§9 INKOMSTFÖRDELNING
Del av föreningens årliga behållna avkastning skall användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen. Återstoden skall – om inte fiskestämman beslutar annorlunda – fördelas mellan delägarna enligt fiskerättsförteckningen eller stämman. 

§10 BERÄKNING AV RÖSTER
Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt ombud. 
Vid omröstning har varje medlem en röst. 
Om någon medlem begär det skall omröstningen ske efter delaktighet i fråga om beslut som avser omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet. 
Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet. 
Medlemmarnas delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel med vilken respektive fastighet upptagits i fiskerättsförteckningen. 

§11 FISKESTÄMMA tid och plats 
Ordinarie fiskestämma skall årligen hållas på den tid och ort, som föreningens styrelse bestämmer, dock senast den 31 mars. 
Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra stämma skriftligen begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen. 

§12 Kallelse 
Kallelse till fiskestämma skall ske senast 2 veckor före stämman. 
Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. 
Kallelse sker genom annons i ortspressen. Medlem som hos styrelsen begärt att få skriftlig kallelse skall få sådan. 

§13 Dagordning 
Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas 
1. Val av ordförande för stämman 
2. Val av justeringsmän tillika rösträknare 
3. Val av sekreterare på stämman 
4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd. 
5. Fastställande av dagordning 
6. Fråga om kallelsen till stämman skett stadgeenligt 
7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter 
11. Val av revisorer samt suppleanter 
12. Utseende av valberedning 
13. Framställning från styrelsen och motioner från medlemmar 
14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse 
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
16. Övriga frågor 
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt 

Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fordrar särskild röstlängd. 

§14 Motioner 
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen. 
Motion som skall behandlas på ordinarie fiskestämma skall, för att kunna upptas på stämman, vara styrelsens ordförande tillhanda senast 7 dagar före stämman. 

§15 Protokoll 
Vid fiskestämma skall föras protokoll. 
Protokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelats på stämman. 
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt, delaktighet, ombud mm som har betydelse för att avgöra resultatet av röstningen. Eventuella reservationer skall antecknas. 

§16 STYRELSE 
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrköpings kommun. Den skall bestå av ordförande och 6 övriga ledamöter samt 3-5 suppleanter. 

§17 Val 
Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma. 
Ordförande i föreningen utses av fiskestämman. Vice ordförande utses inom styrelsen, som även i övrigt konstituerar sig själv. Mandatperioden för ordföranden är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter 2 år. Första gången val äger rum skall dock 3 ledamöter endast väljas för ett år. 

§18 Uppgifter 
Styrelsen skall företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut. 
Om fisket upplåtes till den som inte är medlem i föreningen får styrelsen föra talan om ansvar och ersättning för brott mot det fiske, som föreningen upplåter. Styrelsen får även utöva fiskeområdets rätt enligt 40 § lagen (1950:596) om rätt till fiske att som målsägande ange olovligt fiske till åtal samt vidare verka för beivrande av olovligt fiske. 
Det åligger styrelsen särskilt att 
- till fiskestämman inkomma med förslag till regler för fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) 
- själv eller genom den som styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort och fiskerättsbevis. 
- vidta eller verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig fiskevård och fisketillsyn 
- kalla till fiskestämma 
- bereda väckta motioner 
- årligen till ordinarie fiskestämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi 
- svara för att fiskerättsförtecknngen hålls aktuell 

§19 Beslutförhet 
Styrelsesammanträde skall anses behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet med § 22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt skall sammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig. 
Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder. 

§20 Reservation 
Styrelseledamot som deltagit avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation skall anmälas i samband med beslutet. 

§21 Protokoll 
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Det skall uppta datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller den som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. 

§22 Kallelse mm 
Kallelse till styrelsesammanträde skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet. Underrättelse om sammanträdet skall inom samma tid tillställas suppleanterna. 
Ledamot som är förhindrad att närvara skall kalla suppleant i sitt ställe. Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträden men har ej rösträtt. 

§23 FIRMATECKNING 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

§24 RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION 
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12. 
Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast 4 veckor efter räkenskapsårets utgång. 

§25 
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter för dem. De väljs för ett år i taget. 
Revisionsberättelsen skall av revisorerna överlämnas till styrelsen senast 2 veckor före ordinarie fiskestämma. 
Revisorerna får när som helst under räkenskapsåret ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet. 

§26 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT 
Om rätt att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns bestämmelser i 31 § lagen om fiskevårdsområden. 

§27 STADGEÄNDRING 
Beslut om ändring i föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie. 
För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i 18 § i lagen om fiskevårdsområden, dvs. stadgarnas §§ 1-10, erfordras prövning av länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut. 

§28 UPPLÖSNING 
Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden. 

§29 ANTAGANDE AV STADGARNA 
Dessa stadgar har antagits vid författningssammanträde 17/5 1989. De har antagits under förutsättning att länsstyrelsen beslutar bilda fiskevårdsområdet. 

§30 FASTSTÄLLANDE AV STADGARNA 
Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen, den . Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ i dessa stadgar. 

Kontakta styrelsen

Ordförande / ”Språkrör” 
Hugo Andersson 
Skäftesfall 
612 92 Finspång 
0708- 96 48 80 

Kassaförvaltare 
Jenny Björn 
Ektorps gård
605 97 Norrköping 
0703-80 38 95 

Vice ordförande och sekreterare 
Lars Johansson 
Billerud Sweden AB, Skärblacka Bruk 
Processutveckling och Miljö 
617 10 Skärblacka 
011-24 55 49 
0702-88 20 44 

Ledamot / (yrkesfiskare) 
Johan Axelsson 
Gibraltar 
617 90 Skärblacka 
0122-311 82 
0705-84 13 00 

Ledamot 
Lars Björkholm 
Restadsvägen 50
617 31 Skärblacka
070-228 88 58

Ledamot 
Thomas Elmermark
Hagneryd Gård 
617 30 SKÄRBLACKA 
0705-829667 

Ledamot 
Roine Ingvarsson
Restad Södergård 10
617 90 Skärblacka 
Suppleanter 

Christer Ekdahl 
Torps gård
605 97 Norrköping 
011-33 53 74 

Christer Widlund 
Långnäs gård 1
610 20 Kimstad 
Tel 070 - 588 63 88 

Åke Andersson 
Odensåker
610 20 Kimstad 
011-33 70 86 

Anna Kullberg
Billerud Sweden AB, Skärblacka Bruk 
Kvalitet och Miljö 
617 10 Skärblacka 
011-24 57 16 
0703-17 86 79