Verksamhetsberättelse 2018.

Styrelsens sammansättning
Ordförande: Hugo Andersson
Kassör: Jenny Björn
Sekreterare: Lars Johansson
Ledamöter: Johan Axelsson, Roger Sjöholm, Stefan Åman och Thomas Elmermark
Suppleanter: Åke Andersson, Christer Ekdahl, Christer Widlund samt Eva-Lena Strömberg
 
Möten och insatser under året
Verksamhetsårets fiskestämma hölls den 21 mars på Strömportens restaurang vid Skärblacka Bruk. Styrelsen har under året haft fem stycken styrelsemöten.
Under året har den nya dataskyddsförordningen börjat gälla och föreningen har på hemsidan informerat om hur vi hanterar de här frågorna.
Viktor Månsson, Norrköpings kommun, har adjungerats till styrelsen.
Styrelsen har börjat titta på vad som krävs för att ta fram ett uppdaterat delägarregister.
En annons var införd i NT:s bilaga ”Fiskelycka” för att sprida information om föreningen och vilka regler som gäller i Glan.
En ny hemsida har tagits fram under året och adressen är densamma som tidigare, http://www.glansfvo.se/.
Något extra provfiske kunde tyvärr inte genomföras under 2018 på grund av tidsbrist. Nästa stora provfiske är 2020 och under 2019 kommer en del av styrelsens arbete vara att planera detta provfiske.
Vi har inte fått någon leverans av sättål från Danmark för utsättning. Vi arbetar för att gå över till glasål istället.
Representanter från styrelsen har även deltagit i arbetet i Nedre Motala Ströms och Bråvikens vattenråd. Diskussioner förs om att anlägga våtmark (-er) för att minska närsaltstillförseln via Hagnerydsbäcken.
 
Fiskekortsförsäljning
Försäljningen av fiskekort fortsätter att ligga på en hög nivå och årets resultat ligger i nivå med närmast föregående år. En allt större andel säljs via iFiske.
 
 
Ekonomi
Föreningens räkenskaper framgår av särskild redovisning.
 
Slutord
Föreningen arbetar aktivt med insatser enligt åtgärdsförlag i fiskevårdsplanen för att långsiktigt bevara Glans fiskbestånd och på så sätt bidra till att vi fortsatt får ha en rik fiskfauna i Glan. Styrelsen arbetar också för att underlätta fisket genom att sjökort har tagits fram och nu även finns i digital version. Projektet med att flytta lekmogen ål förbi kraftverken fortsatte även under 2018.
 
Med dessa ord lämnar vi över till fiskestämman att besluta om bland annat val av styrelse för kommande verksamhetsår.
 
Hugo Andersson         Jenny Björn               Lars Johansson
 
Johan Axelsson          Roger Sjöholm          Stefan Åman          Tomas Elmermark          

Dagordning fiskestämma tisdagen den 12 mars kl 19
Norsholms vilt

 1. Fiskestämmans öppnande och val av ordförande
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Anteckningar av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fråga om kallelse till stämman har skett stadgeenligt
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Ersättningar till styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelseordförande för ett år, fyra ledamöter för två år samt fyra suppleanter för ett år.
 11. Val av revisorer samt deras suppleant
 12. Val av valberedning
 13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna.
 14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (i fiskeplan) under kommande verksamhetsåret samt villkor för upplåtelse
 15. Styrelsens förslag till planerad verksamhet för 2019
 16. Övriga frågor
 17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 18. Avslutning
Under kvällen kommer ett föredrag att hållas som ännu inte är bestämt. Mer information om detta kommer senare
Det kommer även att under kvällen bjudas på en enklare måltid samt kaffe och kaka.

Sjökort för Glan

Sjökortet är framställt med stor noggrannhet och har djupkurvor för 2, 3, 6, 10, 15, 25 och 30 meters djup vilket ger en bra bild över sjöns bottentopografi. Sjökortet är framställt med en referensyta för Glan på 21,3 meter vilket motsvarar ett normalt vattenstånd i sjön sommartid. Aktuellt vattenstånd i Glan hittar du här.

Sjökort för Glan är nu framtaget i två olika varianter. 
- En affischversion i skala 1:20 000 tryckt på papper i storleken 100 cm x 70 cm. 
- En version för navigation i skala 1:25:000 i storlek 70 cm * 50 cm . Detta sjökort är tryckt på vattentåligt Polyart plastpapper och levereras vikt i en plastficka. 

Priset för ett sjökort (oavsett vilket man väljer) är 175 kronor.
Försäljningsställena för sjökort är samma som för fiskekort (läs mer här). 

- På Hydrographicas Webshop, under fliken köpa kort finns navigationsversionen av sjökortet till försäljning för 175 kr inklusive porto. 

Nu finns det nya sjökortet över Glan tillgängligt för navigation i mobiltelefoner, surfplattor och windows PC. Sjökortet köps via Soltekniks webshop, men innan dess måste du välja ett navigationsprogram/App som du laddar sjökortet i. 

För närvarande kan man köra sjökortet i följande kombinationer av appar och operativsystem : 

Program/App
INavX: Fungerar med operativsystem IOS 
PathAway:Fungerar med operativsystem Android och IOS
Marine Navigator:Fungerar med operativsystem Android
Fugawi: Fungerar med operativsystem Windows 

Appar köps via Appstore om du har Iphone eller Ipad och via Googleplay om du har en adroidenhet. PC programmet kan köpas via Solteknik eller på Fugawi
Mer information om hur man köper det digitala Glan-sjökortet finns på Soltekniks hemsida. 

Övrigt

Ett standardiserat provfiske har genomfördes under sensommaren 2015 på samma sätt som det som gjordes 2010. Styrelsens ambition är att genomföra provfiske vart 5:e år. Resultaten av provfisket presenteras här på hemsidan under fliken "Provfiske".. 

Styrelsen arbetar vidare med en del av de punkter som ingår i det åtgärdsprogram som finns i fiskevårdsplanen (läs mer här).